Varsinais-Suomen Sosiaalipalvelut Oy koulunkäyntituki

Vaspi-OPE®
Koulunkäynnin tukipalvelut

Palvelun sisältö

VASPI-Open® tuki on peruskoulussa ja toisella asteella opiskeleville tarjottavaa matalan kynnyksen kuntouttavaa oppimisen tukea, jossa reagoidaan lapsen oireilun aiheuttamiin oppimisen haasteisiin ja jolla pyritään vähentämään lastensuojelullista huolta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tukimuodossa pääpaino on oppimisen tukemisessa, mutta samalla VASPI-Ope® on lapselle turvallinen kiinnityspiste sekä kodin että koulun ulkopuolella. Työskentely muistuttaa perinteistä tukihenkilötyöskentelyä, mutta keskittyy nimenomaisesti koulunkäynnin haasteiden voittamiseen.

Tuki voi olla väliaikaista ja täsmällistä esimerkiksi silloin, kun vaikeat elämäntilanteet tai koulupolun nivelvaiheet aiheuttavat stressiä ja hankaloittavat oppimista. Tuki voidaan kohdentaa tietyn oppiaineen haasteisiin, poissaolojen vähentämiseen tai esimerkiksi oppimisen, opiskelutaitojen ja toiminnanohjauksen haasteisiin. Työskentely suunnitellaan oppilaan, kodin ja sosiaalitoimen kanssa yhdessä tukemaan lapsen yksilöllistä oppimista ja hyvinvointia.

VASPI-Ope® voi osallistua oppitunteihin, tehdä läksyjä yhdessä lapsen kanssa tai yhdessä lapsen ja tämän huoltajien kanssa, saattaa kouluun tai koulusta kotiin, tai räätälöidä harjoitteita ja struktuuria oppilaan arkeen oppimisen helpottamiseksi.  Lisäksi oppilaalle opetetaan ajattelu- ja arjenhallintataitoja sekä itsetuntemuksen ja oman työskentelyn arvioinnin taitoja, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti kasvua. Varsinais-Suomen Sosiaalipalvelut Oy tarjoaa VASPI-Ope®n tukimuotona koulun omien tukimuotojen lisäksi ja avuksi. Opetuksen järjestäjänä ja siten myös arvioijana toimii edelleen se opetuksen järjestäjä, jonka piirissä lapsi on.

Kuka on VASPI-Ope®

 • Pedagogisen koulutuksen saanut työskentelymalliin soveltuva oppimisen ammattilainen
 • Asiakkaan tilanteeseen perehtynyt ja tuen tarpeen muutoksissa joustava tukihenkilö
 • Linkki viestinnässä kodin, koulun ja sosiaalihuollon välillä
 • Osa asiantuntijayhteisöä, joka tukee, ohjaa ja mahdollistaa työskentelyn reflektoinnin

Eteneminen

 • Huolen puheeksi ottaminen
 • Asiaankuuluvien tahojen yhteinen palaveri ja etenemissuunnitelma, tutustumistapaamiset ja tarvittaessa pedagogiset alkukartoitukset
 • Tapaamiset suunnitelman mukaan ja jatkuva kommunikaatio koulun ja kodin kanssa
 • Jaksottainen vaikuttavuuden arviointi ja raportointi kotiin, kouluun ja sosiaalitoimeen
 • Tuen purkaminen asteittain, loppuarviointi, työskentelyn yhteenveto ja työskentelyn päättäminen

Työskentelyä ohjaavat arvot

 • Voimavarakeskeisyys: Jokaisella on vahvuuksia. Vahvuudet voidaan löytää, tehdä näkyväksi ja valjastaa oppimisen tueksi.
 • Inhimillisyys: Oppimisessa on otettava huomioon kunkin lapsen yksilöllinen tausta ja elämäntilanne. Monet asiat vaikuttavat oppimismahdollisuuksiin. Joskus opetuksen on lähdettävä ihmisten kanssa olemisen ja koulunkäyntitaitojen harjoittelusta.
 • Avoimuus: Vuorovaikutuksessa syntyneet ongelmat korjaantuvat vain vuorovaikutuksen kautta. Turvallisten, yhteistyötä tekevien aikuisten tuella lapsen ajattelua voidaan viedä kannustavampaan, turvallisempaan ja hyväksyvämpään suuntaan.

Käytämme sivuillamme evästeitä. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.